องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

กองคลัง

logo
กองคลัง มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้
.........................................................................................................................................
ฝ่ายการเงิน
..........................................................................................................................................
ฝ่ายการเงิน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานสารบรรณ งานธุรการ

(2) งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
     ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท
(3) งานเกี่ยวกับการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินอื่น ๆ
     ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(4) งานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการต่าง ๆ
(5) งานหักภาษีเงินได้และการนำส่งสรรพากร
(6) งานเกี่ยวกับรายงานการจัดทำเช็คและเขียนเช็คสั่งจ่ายทุกประเภท
(7) งานขออนุมัติเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกตัดปี
(8) งานจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
(9) งานจัดทำตรวจสอบและนำส่งเงินสะสม กสอ. และนำส่งสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
(10) งานสหกรณ์ออมทรัพย์และงานสวัสดิการต่างๆ
(11) งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานที่ร้องขอ
(12) งานวางระบบการควบคุมภายในของฝ่าย
       - งานจัดเก็บเอกสารรายจ่ายจริง
       - งานระบบข้อมูลรายรับ-รายจ่าย และการบริหารระบบการจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ
       - งานบันทึกการจ่ายเงินในระบบการจัดซื้อ-จัดจ้าง ภาครัฐ (EGP)
       - งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
       - งานการจัดทำคู่มือประชาชน
งานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ายการเงิน
icon2 รายงานรับ - จ่ายเงินสด  
icon2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
          [ข้อมูลแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3)]
          เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมิถุนายน 2562
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon2 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
          (ข้อมูลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
          รอบ 6 เดือน เดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon2 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
          (สรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส ประจำปี 2561)
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
.........................................................................................................................................
ฝ่ายบัญชี
.........................................................................................................................................
ฝ่ายบัญชี ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้อง ทุกประเภท

(2) งานจัดทำรายงานต่าง ๆ ประจำเดือน
(3) งานจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส
(4) งานจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี
(5) งานควบคุมงบประมาณรายจ่าย
(6) งานจัดทำงบประมาณรายจ่าย
(7) งานจัดทำประมาณการรายรับ
(8) งานจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี และแผนพัฒนา 4 ปี
(9) งานโอนงบประมาณกองคลัง
(10) งานจัดทำแผนอัตรากำลังกองคลัง
(11) งานรายงานสถิติการคลัง ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี
(12) งานช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการแก่หน่วยงานอื่นที่ร้องขอ
(13) งานเก็บรักษา/งานให้บริการข้อมูลสถิติการคลังด้วยระบบคอมพิวเตอร์
(14) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส
(15) งานวางระบบการควบคุมภายในของฝ่าย
(16) งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานกองคลังและการจัดหาพัสดุ
(17) งานสารบรรณ งานธุรการ
(18) งานการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.1)
(19) งานรวบรวมและรายงานผลการตรวจสอบ, ข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
       และหน่วยงานอื่นที่เข้าตรวจสอบ
(20) งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
...........................................................................................................................................
ฝ่ายพัฒนารายได้
...........................................................................................................................................
ฝ่ายพัฒนารายได้ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2) งานจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.จากสถานค้าปลีกน้ำมัน
(3) งานจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ
(4) งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จาก ผู้เข้าพักในโรงแรม
(5) งานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้
(6) งานประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้
(7) งานติดตาม ทวงถามรายได้ค้างชำระ
(8) งานวางระบบการควบคุมภายในของฝ่าย
(9) งานสารบรรณ งานธุรการ
(10) งานเกี่ยวกับการควบคุม การโอน การให้ยืมทรัพย์สิน ของกองคลัง
(11) งานการจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของกองคลัง
(12) งานการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน เช่น บ้านพัก ที่ดิน อาคารพาณิชย์
       ของส่วนราชการ
(13) งานการลงทะเบียนคุมการซ่อมทรัพย์สิน ทุกประเภทในทะเบียนทรัพย์สิน
(14) งานการลงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียน เมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อย
(15) งานควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุงานบ้าน งานครัว กองคลัง
(16) งานจำหน่ายบัตรผ่านประตูสวนนกชัยนาท
(17) งานตรวจสอบและจัดเก็บต้นขั้วบัตรผ่านประตูสวนนกชัยนาท
(18) งานรายงานการใช้บัตรกระเช้าโดยสารประจำปี
(19) งานรายงานรายได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทจัดเก็บเอง ประจำวัน ประจำเดือน
(20) งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
(21) งานการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ
งานที่เกี่ยวข้องกับการฝ่ายพัฒนารายได้
icon2 งานจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
...........................................................................................................................................

ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองคลัง >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 287 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้