องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100
pic2

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

bar
logo2
bar
pic1
วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ส่งมอบแอลกอฮอล์เจล จำนวน 145,135 ขวด
ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท เพื่อส่งต่อให้แก่หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
1) สำนักงานปกครองจังหวัดชัยนาท
2) ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
3) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic1
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยแรก
ประจำปี 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic3
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564
นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กำหนดเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท และกล่าวเปิดประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ครั้งแรก
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic2
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
มอบชุดเก็บตัวอย่างเพื่อหาเชื้อไวรัส เพื่อใช้ในการดำเนินการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019
ให้แก่โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จำนวน 1,000 ชุด
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
pic1
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
กิจกรรมย้อนหลัง  หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้า 6
***** หน้าท้ายสุดคือกิจกรรมล่าสุด
bar
logo1
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ ด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายแยกวังหมัน - ดอนม่วง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายแยกวังหมัน-ดอนม่วง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 3,600 เมตร รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร
ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองแผนและงบประมาณ

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2564)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งจ่ายรายการใหม่)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มี 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนเซิน
ไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า 
ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดตั้งใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง
บังคับทิศทางของรถตัดหญ้า
ด้วยพวงมาลัย มีไฟส่อสว่าง จำนวน 2 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2563)

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
เรื่อง จัดซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 2 คัน

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถตัดหญ้าแบบนั่งขับ มี 4 ล้อ เครื่องยนต์เบนเซินไม่น้อยกว่า 26 แรงม้า
ชุดใบมีดเครื่องตัดหญ้าติดตั้งใต้พื้นรถระหว่างล้อหน้าและล้อหลัง บังคับทิศทางของรถตัดหญ้า
ด้วยพวงมาลัย มีไฟส่อสว่าง จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

<<<คลิกดูรายละเอียด>>>
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2564 หน้าที่ 1
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5  / หน้าที่ 6 / หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้าที่ 6 /
หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8 / หน้าที่ 9 / หน้าที่ 10 / หน้าที่ 11 / หน้าที่ 12
***** หน้าท้ายสุดคือประกาศล่าสุด
bar
logo2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
  <<< Download แบบคำร้องขอโอน >>>
bar
logo birdpark
pic1
คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
" กิจกรรมดำน้ำโชว์ป้อนอาหารปลา "
วันเสาร์ เวลา 11.00 น. , วันอาทิตย์ เวลา 14.00 น.
(เดือนพฤศจิกายน 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)
pic1dec63
bar
pic1
คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์
bar


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1
icon
pic1
pic2

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 402 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์