องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ท้องถิ่นก้าวไกล...ร่วมใจพัฒนาชัยนาท

รางวัลองค์กรผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
S 13738152
นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
รับโล่ “รางวัลองค์กรผลงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นองค์กรชุมชนประชาธิปไตย
ด้านการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณต่อการดำเนินกิจการ
ของสภาองค์กรชุมชน" ในงานประชุมในระดับชาติสภาองค์กร
ชุมชนตำบลประจำปี 2563 ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ
ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 
bar
logo birdpark
icon1 ข่าวประชาสัมพันธ์สวนนกชัยนาท วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
icon1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง การเปิดให้บริการสวนนกชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
bar
logo2
bar
วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท สามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3
ประจำปี 2563 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563
pic1
นายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

คลิกเพื่ออ่านต่อ ... >>>
bar
กิจกรรมย้อนหลัง  หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5
***** หน้าท้ายสุดคือกิจกรรมล่าสุด
bar
logo1
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concrete สายปากคลอง-ประจำรัง (ต่อเนื่องของเดิม)
หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,730 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาด Cape Seal
หมู่ที่ 5 บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง
สายหนองยาง-หนองดู่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถประจำตำแหน่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิดลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิดลวัตต์ 
ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง 
ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<<คลิกดูรายละเอียด>>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองยาง-หนองดู่ 
หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน 
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut -ร่าง-
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหนองยาง-หนองดู่ 
หมู่ที่ 10 ตำบลวังตะเคียน 
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการ ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Cape Seal หมู่ที่ 5 
บ้านกะบกเตี้ย - หมู่ที่ 13 บ้านชัฎปลาไหล ตำบลกะบกเตี้ย 
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,200 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2563 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5  / หน้าที่ 6
bar
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ปี 2562 หน้าที่ 1 / หน้าที่ 2 / หน้าที่ 3 / หน้าที่ 4 / หน้าที่ 5 / หน้าที่ 6 /
หน้าที่ 7 / หน้าที่ 8 / หน้าที่ 9 / หน้าที่ 10 / หน้าที่ 11 / หน้าที่ 12
***** หน้าท้ายสุดคือประกาศล่าสุด
bar
logo2
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
  <<< Download แบบคำร้องขอโอน >>>
bar


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 665 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้