องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (หน้าที่ 2)

 logo1

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น
ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท)
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ร่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
สายบ้านเขาดิน - บ้านหนองเดิ่น ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง 
(ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ต. หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10018 สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ต. หาดอาษา อ.สรรพยา (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 3,165 ม. หนา 0.05 ม.
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2563)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จ่ายขาดเงินสะสม)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ปิดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ปิดโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
............................................................................................................................................................................................
 krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง รายงานการตรวจสอบของ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
..........................................................................................................................................................................................
  - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานเงินองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายทางสายดอนมะสังฆ์ปริมาณงาน
ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 895.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือไม่น้อยกว่า 3,580.00 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่

<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดอนมะสังข์ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่ง ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ผิวทางจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 895.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,580 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางเข้าสวนส้มพวงฉัตร - เขตติดต่อ ตำบลเสือโฮก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
.............................................................................................................................................................................................
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายทางเข้าสวนส้มพวงฉัตร - เขตติดต่อ ตำบลเสือโฮก หมู่ที่ 8 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ยาว 1,310 เมตร  รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****
(หน้าที่ 1) (หน้าที่ 2) (หน้าที่ 3)
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง  ****   ปี 2562
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9)
(หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)


 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 771 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้