องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 11)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต 
สายดอนอุโลก - หนองแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา
กว้าง 6 เมตร ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10005 สายบ้านกระทง - 
บ้านบ่อแร่ (ตอนที่ 2)
ตำบลหนองบัว,ตำบลบ่อแร่ อำเภอวชัดสิงห์ 
(ถนนถ่ายโอน)
ผิวทางจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,700 ม. 
หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 0.1 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน 
และท่อเหลี่ยม โครงการซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10005 สายบ้านกระทง -
บ้านบ่อแร่ (ตอนที่ 2) ตำบลหนองบัว,ตำบลบ่อแร่ อำเภอวชัดสิงห์
(ถนนถ่ายโอน) ผิวทางจราจรกว้าง 6เมตร ยาว 2,700 เมตร 
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท 
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10002
สายบ้านโพธิ์ทอง - รางจิก ต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง ,
ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 ม.
ยาว 2,430 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างซ่อมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น ชน.ถ 10002 สายบ้านโพธิ์ทอง - รางจิก ต.สะพานหิน
อ.หนองมะโมง ,ต.วัดสิงห์ อ.วัดสิงห์ (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจร
กว้าง 6 ม. ยาว 2,430 ม. หนา 0.05 ม. ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต กว้างข้างละ 1 ม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยาง
พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท่้องถิ่น ชน.ถ 10024
สายบ้านโคกสุก-บ้านหนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์
ผิวจราจรกว้าง 6เมตร ยาว 2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกร่างประกาศ
และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดไฮดรอลิค บูมยาว
ขนาด 170 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร 
สูง 2.10 เมตร
ยาว 18.00 เมตร  
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (ครั้งที่ 2)
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์
คอนกรีต สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ
ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา (ถนนในความรับผิดชอบของ
อบจ.ชัยนาท) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร
หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร
สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร  จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut  ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8) (หน้า 9) 
(หน้า 10) (หน้า 11) (หน้า 12)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 806 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้