องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 9)

 logo1

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทาง
ลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านม่วงงาม
ตำบลโพงาม อำเภอสรรคบุรี ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพารา
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี
เชื่อมต่อ ตำบลวังไก่เถื่อน อำเภอหันคา (ถนนในความรับผิดชอบ
ของ อบจ.ชัยนาท ) ผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร
หนา 0.05 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมโดยเสริมผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายตำบลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี เชื่อมต่อ ตำบลวังไก่เถื่อน
อำเภอหันคา (ถนนในความรับผิดชอบของ อบจ.ชัยนาท )
ผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,135 เมตร หนา 0.05 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 พลา ใช่ต่อพ่วงกับรถเทลเลอร์
ล้อปิด 1 คัน ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
จัดซื้อหางบรรทุกลากจูง 3 พลา
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยงวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้อรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ ด้วยงวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เปลี่ยนแปลง
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด (ครั้งที่ 2)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาจันทอง
- บ้านเขาโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผล
ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญ
ของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4
(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2562)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง เผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(ตั้งจ่ายรายการใหม่) 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 6 ล้อ ด้วยงวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(ราคาอ้างอิง) การจัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆภายในสวนนกชัยนาท 
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) จัดซื้ออาหารสัตว์ต่างๆ
ภายในสวนนกชัยนาท ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2562
จำนวน 31 วัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6
ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถบรรทุกแบบกระบะเทท้าย ชนิด 10 ล้อ
จำนวน 1 คัน

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายบ้านนาจันทอง - 
บ้านเขาโพธิ์งาม หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม
จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร
รายละอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการแข่งขัน
การประกวดคำขวัญสวนนกชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้า 8)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 548 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้