องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 8)

 logo1

krut  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concret สายบ้านนาจันทอง - บ้านเขาโพธิ์งาม 
หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง
Asphaltic Concret สายบ้านนาจันทอง - บ้านเขาโพธิ์งาม 
หมู่ที่ 7 ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู
Asphaltic Concret สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา)
เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963
ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา - หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอ
สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยงวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู

Asphaltic Concrete สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว
ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840 ตารางเมตร 

รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเหสริมเหล็ก
สายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังคะเคียน

อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม
2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู
Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ
สายบ้นเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8-9 เมตร ยาว 2,550 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,900 ตารางเมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรังสาย
เขาหินเหล็กไฟ - วังตะเคียน หมู่ที่ 11 ต.หนองมะโมง 

อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,100 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-biding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผู้ชนะ
การเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู

Asphaltic Concrete สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4
ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากทางแยกถนนพหลโยธินทางเข้าบ้าน
เนินไผ่วัดใหญ่ ต.ท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม.
ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาซ่อมแซมบ่อปูนภายในสวนนก
ชัยนาท จำนวน 1 งาน (การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร

จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุก แบบกระบะเทท้าย
ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ
ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
แบบกระบะเทท้ายชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
(ราคาอ้างอิง) การซ่อมแซมมอเตอร์ปั๊มน้ำเครื่องปรับอากาศ
ระบบซิลเลอร์ภายในอาคารแสดงพันธุ์ปลาฯ ภายในสวนนก
ชัยนาท 
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร
ยาวรวม 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,470 เมตร
หนา 0.15 หนา รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 602 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้