องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 7)

logo news2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวลาดยาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยายา เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน -
บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 - 9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา
- หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete สายเลียบ
คลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเขาหินเหล็กไฟ - วังเคียน หมู่ที่ 11
ต.หนองมะดมง อำเภอหนองมะโมง จ.ชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,100 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete สายเลียบคลองโพธิ์
(ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร
รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete
สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดิน -
บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ
ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,900 ตารางเมตร
รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน -
บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศราคาจ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา - บ้านบุ่ง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3
ประกาศคณะกรรมการจัดประกวด
นวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2563
เรื่อง ขยายเวลาการส่งผลงาน
เข้าประกวดฯ

<<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 679 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

QR Code ตอบแบบสำรวจ

18 1
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
...................................................
18 2
QR Code ตอบแบบสำรวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ลงชื่อเข้าใช้