องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 5)

 logo1

krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 
พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) 
บริเวณคลองสายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง-
หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบ
แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากแยก
ถนนพหลโยธิน ทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,400 ตรม. รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ จากแยกถนนพหลโยธิน
ทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท
กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตรม. 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concret สายเลียบ
แม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 1  -หมู่ที่ 4 ต.ศิลาดาน อ.มโนรมย์ 
จากแยกถนนพหลโยธินทางเข้าบ้านเนินไผ่ถึงวัดใหญ่ 
ตำบลท่าฉนวน อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท กว้าง 4 ม. ยาว 5,350 ม. 
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,400 ตรม.  รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 
(ราคาอ้่งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อ
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ผลการสรรหา
และการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเจ๊กกิมเซี๊ยะ หมู่ที่ 3
ตำบลวัดโคก เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลศิลาดาน
อำเภอมโนรมย์ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 615 เมตร
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ปรกวดราคา
จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คศล. (Box Culvett) บริเวณคลอง
สายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม)
หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 2.10 เมตร สูง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร 
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

We have 222 guests and no members online

ลงชื่อเข้าใช้