องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

กรอบโครงสร้างบุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo
sys
pic1
นางสาวกิ่งฟ้า เพ็งอิ่ม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
.............................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายนิติการ ฝ่ายพัฒนาส่งเสริม
การท่องเที่ยว
sys
who

sys
pic3
sys
pic3
- ว่าง -
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

รก.หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสายสุนีย์ พลเยี่ยม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น

รก.หน.ฝ่ายนิติการ
นางสายสุนีย์ พลเยี่ยม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
sys
pic7
sys
pic6
sys
pic10
นางพรพนา เกตุอยู่
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิภากร  บุญเพ็ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นายสิทธิโชค ตติยก้องเกียรติ์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
sys
pic12
sys
who
sys
pic13
นางสาวอรวดี บัวเขียว
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ
-ว่าง-
นิติกรปฏิบัติการ - ชำนาญการ
นางสาวนริศรา ฤทธิเรืองเดช
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ชำนาญการ
sys
sutamas
sys
who
sys
nattaporn
น.ส.สุทามาศ เกิดสมบุญ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ
นางสาวญานิกา พึ่งยอด
นิติกรปฏิบัติการ
สพ.ญ.ณัฐพร สุราฤทธิ์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
sys
panya
sys
lawan
sys
who
นายปัญญา สาซ่อง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.ลาวัลย์ วิมลเศรษฐ
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
sys
pic15
  sys
bell
นางอัญจิดา สดาพงษ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
  นายวีระวัฒน์ ปัญญามา
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ
sys
tiyada
  sys
who
นางสาวฐิญาดา ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
  - ว่าง -
นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ - ชำนาญการ
    sys
pic16
    นายวิชิต เกษมสุข
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
    sys
toey
    น.ส.ภาริตา จิตประทุมรัตน์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
    sys
who
    -ว่าง-
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน - ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
    sys
who
    -ว่าง-
เจ้าพนักงานประปา
ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

birdpark
dla

moi2
chainat
logo innovation3

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 323 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้