องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

กรอบโครงสร้างบุคลากรกองคลัง

logo
sys
pinyapat
นางภิญญาพัชญ์  ชาตะสุภณ
ผู้อำนวยการกองคลัง
...........................................................................................................................................
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
pic1
sys
pic3
sys
pic2
นายอนันต์  หอมทอง
นักบริหารงานการคลัง
ระดับต้น
หน.ฝ่ายการเงิน
ช่วยราชการกองพัสดุฯ 
นางสาวสุนีย์ เหมคช
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายบัญชี
นางศศิลักษณ์  รอดย้อย
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
หน.ฝ่ายพัฒนารายได้
sys
mon
sys
pic8
sys
pic12
ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรัญญา
สีสวย
นักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ
นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ภิญโญยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวเกตน์นิภา ศิริภาพ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
 sys
pic6
 sys
pic7
 sys
pic5
นางสาวสายธารา ทองกูล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางลินดาวรรณ ไทยเขียว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางไขศรี แจ้มชุ่มชื่น
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
sys
pic13
sys
pic9
sys
pic4
นางนฤมล วัฒโนภาส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางบุศรา อรุณชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
นางสาวดวงแก้ว รุ่งเรือง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ช่วยราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน
sys
pic8

syspic15

sys
soy

นางรดา สอนเถื่อน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

นางสาวศศิภา นาคะภากร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

น.ส.สร้อยลัดดา  ก้อนทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 syslux syspic14
นางสาวลักขณา โลณานุรักษ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน 
ช่วยราชการกองพัสดุฯ

 

นางศุภรดา  จันทร์เรือง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 204 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้