องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

นายก อบจ.ชัยนาท

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

logo
สำนักปลัดองค์การลบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้
...........................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
...........................................................................................................................................
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานธุรการ งานสารบรรณกลาง

(2) งานบรรเทาสาธารณภัย
(3) งาน พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(4) งานการประชาสัมพันธ์
(5) งานรักษาความสะอาดและงานรักษาความปลอดภัยสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     และสถานที่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(6) งานต้อนรับบุคคลและคณะบุคคลต่างๆ
(7) งานนโยบายรัฐบาล จังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานการใช้อาคารสถานที่ห้องประชุมต่างๆ อาคารสำนักงาน
(9) งานตรวจรับการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
(10) งานลดขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน
(11) งานที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของกองหนึ่งกองใด
(12) งานจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(13) งานการลงทะเบียนคุมการซ่อมทรัพย์สินทุกประเภทในทะเบียนทรัพย์สิน
       ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(14) งานการลงจำหน่ายทรัพย์สินออกจากทะเบียนเมื่อได้มีการจำหน่ายเรียบร้อยแล้ว

       ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(15) งานเลขานุการผู้บริหาร (นายก/ปลัด)
(16) งานการดูแลรถยนต์ประจำตำแหน่งและรถยนต์ส่วนกลางของผู้บริหารและ
       สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(17) งานส่งเสริมสุขภาพ
(18) งานส่งเสริมการเกษตร
(19) งานด้านสาธารณสุข
(20) งานสังคมสงเคราะห์
(21) งานป้องกันและบำบัดโรค
(22) งานจัดตั้งและบำรุงสถานพยาบาล
(23) งานส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอาชีพ
(24) งานพัฒนาคุณภาพชีวิต สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
(25) งานการจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ำ
(26) งานส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
(27) งานแผนงานและสถิติข้อมูลคนพิการและสตรี
(28) งานสนับสนุนและส่งเสริมคนพิการ
(29) งานประสานการปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(30) งานสนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน
(31) งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน  แกนนำสตรี และแกนนำเครือข่ายอื่นๆ ฯลฯ
       ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
(32) งานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดชัยนาท
(33) งานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาส และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ผ.ด.1)
...........................................................................................................................................
ฝ่ายนิติการ
...........................................................................................................................................
ฝ่ายนิติการ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติการและนิติกรรมสัญญา

(2) งานตรวจและปรับยกร่างกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หรือประกาศ
(3) งานพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
(4) งานการให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
(5) งานร่างสัญญาและบริหารสัญญา
(6) งานการตรวจสอบหรือการสืบสวนและการสอบสวนและการแสวงหาข้อเท็จจริง (ละเมิด)
(7) งานการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
(8) งานการพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
(9) งานการเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
(10) งานการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง (สืบทรัพย์)
(11) งานการดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
(12) งานการดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
(13) งานการเตรียมการระงับข้อพิพาท
(14) งานด้านกฎหมายอื่นที่ อปท. รับรอง
(15) งานรวบรวมผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
       ของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อรายงานจังหวัดทราบทุกเดือน
(16) งานบันทึกข้อมูลลงในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของกรมบัญชีกลาง
(17) งานบันทึกข้อมูลลงในระบบตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
       ของทางราชการ พ.ศ. 2558
...........................................................................................................................................
ฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
...........................................................................................................................................
ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(2) งานควบคุมการบริการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) งานต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก
(4) งานการบริการกิจการสหการท่องเที่ยวและดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(5) งานประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทงานศึกษาวิเคราะห์
     ปัญหา นโยบายศักยภาพปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาปรับปรุง
(6) งานกำหนดมาตรฐาน กฎเกณฑ์การท่องเที่ยวประเมินผลให้คำปรึกษาในด้านการท่องเที่ยว
(7) งานการใช้อาคารสถานที่ ห้องประชุมต่างๆ ภายในสวนนกชัยนาท
(8) งานสถิติ ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดหรือท่องเที่ยวอื่น ๆ
(9) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในสาขาประมงทุกด้านที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำและแหล่งน้ำ
(10) งานสำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
       ในระบบนิเวศ
(11) งานการเลี้ยงสัตว์ การให้อาหารสัตว์ การดูแลสุขาภิบาลสัตว์ การผสมอาหารสัตว์
(12) งานสำรวจจำนวนสัตว์ คัดเลือกสัตว์ ตอนสัตว์ ผสมพันธุ์สัตว์ สงวนพันธุ์สัตว์ ทำทะเบียนสัตว์
(13) งานตรวจ และรักษาพยาบาลสัตว์ การศึกษา วิเคราะห์ ชันสูตรและวินิจฉัยโรค
(14) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ของสัตว์
       เพื่อให้ได้วิธีการผลิตสัตว์
(15) งานศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
       กับงานประปา
(16) งานจัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง การซ่อมแซม
       และการบำรุงรักษาด้านงานประปา
(17) งานจัด ประดับตกแต่ง และบำรุงต้นไม้ ไม้ดอกและไม้ประดับในสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อน
       หย่อนใจ สวนหย่อมทั่วไป บริเวณริมถนนและพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความสวยงาม
       แก่ประชาชนผู้พบเห็น และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
(18) งานจัดทำแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(19) งานการประเมินผลการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
(20) งานกิจการโครงการสวนนกชัยนาท
(21) งานกิจการกระเช้าโดยสารข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา
...........................................................................................................................................
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว
icon2 สถิติผู้เข้าชมสวนนกชัยนาท
          (สรุปจำนวนผู้เข้าชมสวนนกชัยนาท เปรียบเทียบ ปี 2561 กับ ปี 2562)
          <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
...........................................................................................................................................
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด >>>

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 224 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้