องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

นายก อบจ.ชัยนาท

กองแผนและงบประมาณ

logo
กองแผนและงบประมาณ มี 3 ฝ่าย โดยมีแบ่งหน้าที่ได้ดังนี้  
............................................................................................................................................
ฝ่ายนโยบายและแผน
............................................................................................................................................
ฝ่ายนโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานจัดทำ/ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     ในเขตจังหวัดชัยนาท
(2) งานจัดทำกรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชัยนาท
(3) งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

(4) งานจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(5) งานประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) งานประสานการจัดทำแผนชุมชน
(7) งานจัดประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(8) งานแก้ไขแผนพัฒนา
(9) งานเพิ่มและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(10) งานจัดทำบัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       และงานประสานแผนพัฒนากับหน่วยงานอื่น
(11) งานแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(12) งานจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(13) งานประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผนต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(14) งานเกี่ยวกับการวิเคราะห์แผนงาน/โครงการในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(15) งานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(16) งานปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายจังหวัด
       และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(17) งานระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan) ในการจัดทำแผนพัฒนา
....................................................................................................................................
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายนโยบายและแผน
krutประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)ฝ
            ฉบับทบทวน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
            <<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>>
....................................................................................................................................
ฝ่ายงบประมาณ
....................................................................................................................................
ฝ่ายงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเพิ่มเติม

(2) งานอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย
     องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(3) งานเกี่ยวกับการโอนเงินงบประมาณ
(4) งานเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(5) งานโครงการเงินอุดหนุนต่าง ๆ
(6) งานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(7) งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Lass)
(8) งานการใช้งบประมาณตามข้อบัญญัติ
(9) งานระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
(10) งานปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายจังหวัด
       และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(11) งานควบคุม Free-Wifiขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
(12) งานวิเคราะห์ระบบงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(13) งานวางระบบงาน IT งานอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและโปรแกรมต่าง ๆ
(14) พัสดุ/ครุภัณฑ์ของกองแผนและงบประมาณ
(15) งานจัดซื้อ – จัดจ้างของกองแผนและงบประมาณ
(16) งานแผนการใช้จ่ายเงินรายไตรมาสของหน่วยงาน
(17) แผนการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน
(18) งานทะเบียนคุมวันลาของกองแผนและงบประมาณ
(19) งานธุรการ/งานสารบรรณของกองแผนและงบประมาณ
(20) งานเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ ของกองแผนและงบประมาณ
(21) งานฎีกาเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของกองแผนและงบประมาณ
............................................................................................................................................
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
............................................................................................................................................
ฝ่ายติดตามและประเมินผล ปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบงานดังนี้
(1) งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

(2) งานตรวจสอบติดตามและประเมินผลโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
     และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม
(3) งานวิจัยพัฒนา และประเมินผลโครงการ
(4) งานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(5) งานระบบข้อมูลสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (e-plan)
     ในการจัดทำการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) งานจัดทำเว็บไซด์
(7) งานปฏิบัติตามนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด นโยบายจังหวัด
     และนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(8) งานจัดทำระบบควบคุมภายในของกองแผนและงบประมาณ
(9) งานควบคุมการใช้รถยนต์ การเบิกจ่ายการใช้น้ำมันของกองแผนและงบประมาณ
(10) งานคุมทะเบียนพัสดุ – ครุภัณฑ์ของกองแผนและงบประมาณ
(11) งานคุมโทรศัพท์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองแผนและงบประมาณ
............................................................................................................................................
งานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายติดตามและประเมินผล
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2561
<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>
annual61
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>
 ....................................................................................................................................
follow61
ท่านสามารถ Download เอกสาร "รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561"
icon2 คำนำ
icon2สารบัญ
icon2บทที่ 1
icon2บทที่ 2
icon2บทที่ 3
         - ส่วนที่ 1
         - ส่วนที่ 2
         - ส่วนที่ 3
icon2บทที่ 4
icon2บทที่ 5
icon2ภาคผนวก
........................................................................................................................................
ระบบอินเตอร์เนตของ อบจ.ชัยนาท
- การเข้าใช้งานในระบบอิเตอร์เนตของ อบจ.ชัยนาท
<< คลิกเพื่อดูรายละเอียด >>
........................................................................................................................................
ดูกรอบโครงสร้างบุคลากรกองแผนและงบประมาณ >>>

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 221 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้