องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

 logo1

krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete สายเลียบคลองโพธิ์
(ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท อำเภอเมือง
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร
รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรโดยปู Asphaltic Concrete
สายเลียบคลองโพธิ์ (ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา) เทศบาลเมืองชัยนาท
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,963 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน
ลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete สายบ้านเขาดิน -
บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาท่าพระ
ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,900 ตารางเมตร
รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Asphaltic Concrete
สายบ้านเขาดิน - บ้านเขาขยาย เชื่อมต่อ สายบ้านเขาดิน -
บ้านเขาท่าพระ ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 8 -9 เมตร ยาว 2,550 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
21,900 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา-บ้านบุ่ง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ
รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้าง รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกลัง
สายเขาหินเหล็กไฟ - วังตะเคียน หมู่ที่ 11 ต.หนองมะโมง
อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร
ยาว 4,100 เมตร
 
รายละเอียดตามแบบขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้างถนนลูกลังสายเขาหินเหล็กไฟ - วังตะเคียน
หมู่ที่ 11 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,100 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้าง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 1 ตำบลบางขุด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม
2,435 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงาน
จ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอน
กรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา - หมู่ที่ 10
ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียด
ตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยกรดพัฒนา -
หมู่ที่ 10 ตำบลเที่ยงแท้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง
4-5 เมตร ยาวรวม 2,600 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตาม
แบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่องประกวดราคา
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Apshalitc Concret 
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง Apshalitc Concret 
สายบ้านหาดอาษา - บ้านหนองน้ำเขียว ตำบลเขาแก้ว
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 8 เมตร
ยาว 2,980 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,840 ตารางเมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
ในงานจ้างก่อสร้าง ชื่อโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา-บ้านบุ่ง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7
ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4
เมตร ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศราคา
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุ่งกระเบา-บ้านบุ่ง
หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัด
ชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 2,470 เมตร หนา 0.15 
เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 
พ.ศ.2562 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ยกเลิกประกาศ
ปรกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.(Box Culvert) 
บริเวณคลองสายบ้านพระ (ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง-
หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 18.00 เมตร
จำนวน 2 แถว รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 12,000 ลิตร
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5)

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

แบบประเมิน ITA

ITA
QR ITA
Scan QR Code
เพื่อเข้าไปประเมินตามแบบฯ

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 218 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้