องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

ประชาสัมพันธ์ อบจ.ชัยนาท

facebook pao
facebook birdpark

ข่าวประชาสัมพันธ์

 logo1

krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
(การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง) โครงการจ้างเหมาจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายรอบเขาลำแพน
หมู่ที่ 7 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร
รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังสายรอบเขาลำแพน หมู่ที่ 7 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา 
ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร 
ยาว 2,000 เมตร รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Box Culvert) บริเวณคลองสายบ้านพระ
(ถนนถ่ายโอนสายบ้านทุ่งกว้าง - หนองขาม) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์ 
จังหวัดชัยนาท
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10018 
สายบ้านหาดอาษา-บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2) ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา  
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,165 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด จำนวน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท จำนวน 3 รายการ พร้อมติดตั้ง
 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรังสายหน้าวัดวังน้ำขาว
สระ 100 ไร่ - เขาหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร
รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจร
ลูกรังสายหน้าวัดวังน้ำขาว สระ 100 ไร่ - เขาหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 3 ตำบลวังตะเคียน 
หมู่ที่ 7 ตำบลหนองมะโมง อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10018 สายบ้านหาดอาษา-บ้านหนองน้ำเขียว (ตอนที่ 2)
ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,165 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10005 
สายบ้านกระทง-บ้านบ่อแร่ (ตอนที่ 2) ต.หนองบัว, ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ (ถนนถ่ายโอน)
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,700 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
กว้างข้างละ 0-1 เมตร รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ 10002 
สายบ้านโพธิ์ทอง-บ้านรางจิก ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง, ต.วังหมัน อ.วัดสิงห์ 
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,430 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกีรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามแบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด 
จำนวน 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด จำนวน 1 แห่ง  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10024 
สายบ้านโคกสุก-บ้านหนองโสน ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร  
ยาว 2,560 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร 
รายละเอียดตามแบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 
สายบ้านดอนรังนกเชื่อมสายเอเชีย (ตอนที่ 2)
ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์  (ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร
รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง
ผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.10022 
สายบ้านดอนรังนกเชื่อมสายเอเชีย (ตอนที่ 2) ตำบลอู่ตะเภา อำเภอมโนรมย์  
(ถนนถ่ายโอน) ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,200 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนอุโลก-หนอแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา กว้าว 6 เมตร
ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายดอนอุโลก-หนอแก ตำบลเด่นใหญ่ อำเภอหันคา กว้าว 6 เมตร
ยาว 2,020 เมตร หนา 0.05 เมตร รายละเอียดตามแบของ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >> 
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกระโดน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร หนา 0.15 เมตร
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
กำหนด 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
 krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง ประกวดราคา
ซื้ออาหารสัตว์ภายในสวนนกชัยนาท จำนวน 28 รายการ
ตั้งวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (รวม  305 วัน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
<< คลิกดูรายละเอียด >>  
......................................................................................................................................
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ****
(หน้าที่ 1)  (หน้าที่ 2)  (หน้าที่ 3) (หน้าที่ 4) (หน้าที่ 5) (หน้าที่ 6) (หน้าที่ 7) (หน้าที่ 8)
(หน้าที่ 9) (หน้าที่ 10) (หน้าที่ 11)
......................................................................................................................................

 

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
logo innovation3เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 398 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้