องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (หน้าที่ 4)

logo news2562
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง
ถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete หมู่ที่ 1 
และหมู่ที่ 2  ตำบลหาดเท่าเสา 
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร  ยาวรวม 2,330 เมตร หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
  ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวทาง  Asphaltic Concrete  หมู่ที่ 1  และหมู่ที่ 2 
ตำบลหาดเท่าเสา  อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 - 6 เมตร ยาวรวม 2,330 เมตร 
หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 11,940 ตารางเมตร  รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน
อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท  
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 8 ตำบลสะพานหิน อำเภอหนองมะโมง
จังหวัดชัยนาท 
ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1,460 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองกระโดน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองน้อย 
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 1,700 เมตร
หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ร่างประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 
ถนนลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
เรื่อง ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายหนองแก หมู่ที่ 7 ตำบลวังหมัน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การประมูลเช่าสวนน้ำเพื่อสันทนาการ
สวนนกชัยนาท ครั้งที่ 2
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ 
ประจำปี 2561
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโดยสรขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 
จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
bar
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มิใช่งานก่อสร้าง
ชื่อโครงการ จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องโรยหินแบบกลไก จำนวน 1 เครื่อง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
bar
ข้อมูลแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด อำเภอสรรคบุรี
จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร หนา 0.15 เมตร
bar
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 9 ,10 ตำบลบางขุด
อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 685 เมตร หนา 0.15 เมตร 
รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
bar

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 268 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์