องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Download คู่มือประชาชน

logo2
icon1 1. ปกหน้า
icon1 2. ความหมายของตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 3. คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1
4. หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 5. คำนำ
icon1 6. ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 7. ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง ให้ใช้คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท (เพิ่มเติม)
icon1 8. สารบัญ
icon1 น.1 - 3 ที่มา
icon1
น.4 - 9 การขอข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 น.10 - 14 การขอเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1 น.15 - 18 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
icon1 น.19 - 22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.23 - 27 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากน้ำมัน
icon1 น.28 - 35 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักโรงแรม
icon1 น.36 - 43 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากยาสูบ
icon1 น.44 - 47 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ใช้บริการสวนนกชัยนาท
icon1 น.48 - 53 การเรียกเก็บค่าบริการ
icon1 น.54 - 85 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
icon1 น.86 - 93 การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ (กรณีผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
icon1 น.94 - 101 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.102 - 119 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน
หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 
icon1 น.120 - 133 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
icon1 น.134 - 139 บันทึกการรับคำขอรับบริการ ตามมาตรา 8
icon1 น.140 รายชื่อคณะผู้จัดทำคู่มือประชาชน

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

logo2
logo1
dla
moi2
chainat
logo2
icon court
icon2
commission
icon1

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual62
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual61
<<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 383 ผู้มาเยือน และ สมาชิกหนึ่งคน ออนไลน์