องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

ส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท

s51001 2
s51002 2
plan3
s51004 2
s51005 2
s51008 2
s51021 2
s51029 2
s5100

แสดงความคิดเห็น

ท่านมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานของ อบจ.ชัยนาท มากเพียงใด

กิจกรรม อบจ.ชัยนาท ที่ผ่านมาปี 2557 (หน้าที่ 4)

logo2
in49 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงาน
การควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบเบิกจ่ายของ อปท. วันที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in50 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธิเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยนาท "ประดู่แดงเกมส์ 57" วันที่ 11 ธันวาคม 2557
ณ สนามกีฬาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in48 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2557 ท่านายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท
เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการชมรมร้านขายยา ภาคกลาง เขต 1
ครั้งที่ 12 จังหวัดชัยนาท ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in46 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางรวิภัทร ตันติเสรีรัตน์ ปลัด อบจ.ชัยนาท พร้อมคณะ
ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในสังกัด อบจ.ชัยนาท
พร้อมนายดุสิต เอกอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทและคณะอาจารย์ รร.อบจ.ชัยนาท เข้าร่วมพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
5  ธันวาคม 2557 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
in45 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท
นายสุชาติ สุขดี ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท และนายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมบันทึกข้อตกลง(MOU)
การเบิกจ่ายค่าป่วยการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)เชิงรุก จังหวัดชัยนาท ประจำปี 2558 ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in41 โครงการฝึกอบรมการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัด
แบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 16 - 18  กันยายน 2557
ณ ห้องราชาวดี โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
in43 นายภราดา อาสาสรรพกิจ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว
และหัตถกรรมไทย ประจำปี 2557 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2557
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in42 งานประกวดธิดาส้มโอจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2557
in40 ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านไกล่เกลี่ยแก่ผู้นำชุมชน
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด อบจ.ชัยนาท เข้าร่วม
in38 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย ได้ทำพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จังหวัดชัยนาท และกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนให้คนพิการ
ผู้สูงอายุ และผู้ที่อยู่ในระยะจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ได้รับบริการขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557
ณ โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
in37 วันที่ 1 กันยายน 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้จัดงาน
แถลงข่าวการประกวดธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2557
ณ อาคารเรือนรับรอง  สวนนกชัยนาท
in36 วันที่ 28 สิงหาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทได้จัดให้มี
กิจกรรมคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 คน การประกวดธิดาส้มโอชัยนาท ประจำปี 2557
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in35 วันนี้ (19 สิงหาคม 2557) ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท
เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนโบราณ
ประจำปี 2557 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ณ อาคารเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
in33 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ได้จัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2557
in34 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายก อบจ.ชัยนาท พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและลูกจ้างของ อบจ.ชัยนาท
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นเฟื่องฟ้า บริเวณเชิงเขาพลอง วิหารหลวงปู่ศุข สวนนกชัยนาท
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2557
in32 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ท่านนายกอนุสรณ์ นาคาศัย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ของโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าน ผอ.ดุสิต เอกอินทร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
in31 ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทฦ
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดเพชรบูรณ์
โครงการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาวัด ปฏิบัติตาม หมู่บ้านรักษาศีล 5
in29 พบปะสนทนายามเช้า "สภากาแฟ"
วันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สวนน้ำอวกาศ สวนนกชัยนาท
in30 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพนวดแผนโบราณ
ทั้งการนวดตัวและนวดฝ่าเท้า สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่
วันที่ 2 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ อาคาเรือนรับรอง สวนนกชัยนาท
(วันที่ 6,7 และ 12 สิงหาคม พ.ศ.2557 งดให้บริการค่ะ)
in25 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท วิสามัญ สมัยที่ 2
ประจำปี 2557 เวลา 11.00 น ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยนาท
in26 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ท่านนายกอนุสรณ์  นาคาศัย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ให้ความอนุเคราะห์แด่ทางกองพัน
ทหารปืนใหญ่ ที่ 721 กองพลทหารปืนใหญ่ จ.ลพบุรี ในการสนับสนุนอุปกรณ์
ในการจัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ประชาชน
in เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ได้จัดทำ
โครงการ ภูเขา แจกันดอกไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 62 พรรษา
โดยได้รับเกียรติจากนางพรรณี งามขำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
เป็นประธานในพิธีฯ

QR Code App อบจ.ชัยนาท

QR
QR Code App
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

Link น่าสนใจ

pao2
birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61
 <<< Download เอกสาร >>>
.....................................................
annual people62 2
<<< Download เอกสาร >>>

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบจ.ชัยนาท

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 253 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้