องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้บริหาร อบจ.ชัยนาท

pic19
นายอนุสรณ์  นาคาศัย
นายก อบจ.ชัยนาท

เกี่ยวกับ อบจ.ชัยนาท

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

logo
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
...............................................................................................................................................................................
krut ประกาศ อบจ.ชัยนาท เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2559
...............................................................................................................................................................................
ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี
1-2 หลักการและเหตุผล
3 วัตถุประสงค์
4 ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี
5-41 สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
- (หน้าที่ 5-21)
- (หน้าที่ 22-41)
42-43 ภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
44-45 ภารกิจหลัก และภารกิจรองที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะดำเนินการ
45 สรุปปัญหาและแนวทางในการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตรากำลัง
46-85 โครงสร้างการกำหนดส่วนราชการ การวิเคราะห์ การกำหนดตำแหน่ง

- สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  - กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
- กองแผนและงบประมาณ
- กองคลัง
- กองช่าง
- หน่วยตรวจสอบภายใน
- กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- กองพัสดุและทรัพย์สิน
- กองการเจ้าหน้าที่
86-94 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น
95-114 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
- ข้า่ราชการ
- ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
115-122

บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ

123-127 แนวทางการพัฒนาข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
128 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
 
................................................................................................................................................................................
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
icon1

แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองแผนและงบประมาณ
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองคลัง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองช่าง
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองพัสดุและทรัพย์สิน
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี กองการเจ้าหน้าที่
icon1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี หน่วยตรวจสอบภายใน
icon1 แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แนะนำกิจกรรม อบจ.

drug
doctor

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

birdpark
dla

moi2
chainat

เอกสาร อบจ.ชัยนาท

annual61

 

ผู้เข้าชมอยู่ในขณะนี้

มี 154 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลงชื่อเข้าใช้